کارکنان

تعداد بازدید:۳۲۸

دکتر مجید منتظر ظهوری
رئیس اداره موزه‌ها و فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران
تلفن: 33116693

 

-هاله زرینه (کارشناس مسئول)
  تلفن: ۶۶۴۸۰۰۱۲  
  ایمیل: hzarineh@ut.ac.ir
  فکس: ۶۶۴۸۰۰۶۰

 

-مهتا شیخی(کارشناس امور موزه) 
   تلفن: ۶۶۴۸۰۰۷۸
   ایمیل: ma_sheikhi@ut.ac.ir

 

-بلقیس حسین دوست (مسئول مرکز اسناد و کتابخانه) 
  تلفن: ۶۶۴۸۰۰۷۸  
  ایمیل:  h-hossindoost.ut.ac.ir

 

-الهام رفیعی (مسئول روابط عمومی) 
  ایمیل: elhamrafiee88@gmail.com

 

-رضا مجیدی نجف‌آبادی (مسئول بخش حفاظت و مرمت) 
  تلفن: 66494294  
  ایمیل: r.majidi.n@ut.ac.ir

 

-علیرضا احمدنیا (کارشناس موزه و امین اموال) 
  تلفن: 66480081  
  ایمیل: a.ahmadnia.ut.ac.ir